Nyheter
  

Till medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna 

INFORMATIONSBREV INFÖR ÅR 2022

Stockholm i november 2021 

 

Veckoavgifter 2022

Veckoavgifterna har under de senaste 5 åren bara höjts vid ett tillfälle och då med 2,5 %. Nu har kostnader för avgifter och framför allt energipriser stigit så mycket att styrelsen beslutat att veckoavgifterna kommer att höjas med 10 % för 2022.

Styrelsen ser att husen p g a ålder kommer att få ökade underhållsbehov. Under kommande år behöver planeringen för fortsatt underhåll prioriteras och kortsiktigt måste befintliga läckage- och fuktskador åtgärdas. Detta kommer att medföra ökade kostnader vilket inte kan täckas av veckoavgifterna. Styrelsen kommer att undersöka olika möjligheter att finansiera dessa behov.

Inbetalningsrutiner för veckoavgift och medlemsavgift

Föreningen har uppdragit till SBC, Sveriges Bostadsrätts Centrum, att sköta arbetet med föreningens ekonomiska förvaltning.

Kommande veckoavgifter för jul-nyår 2021 och hela år 2022 samt medlemsavgifter kommer att av SBC aviseras medlemmarna på en enda avi under början av december 2021 med förfallodag 30 december 2021. Vid försenad inbetalning efter förfallodag debiteras kostnader förorsakade av dröjsmålet. Om medlem av någon anledning inte får inbetalningsavin kan uppgifterna för inbetalning hämtas från ”Mitt SBC” efter inloggning till, www.sbc.se. Inloggningsuppgifter framgår av information på senaste betalningsavin. Tag kontakt med kundtjanst@sbc.se om ni önskar en kopia av fakturauppgifterna via mail. För betalning från utlandet kan Skogsfåglarnas IBAN-kontonummer SE42 6000 0000 0006 7765 0418, HANDSESS användas.

Man kan också välja att betala med autogiro eller med e-faktura. Den som är ansluten till KIVRA får betalningsavin automatiskt.

Ny adress för medlemsavgifter

Uppgift om ny adress för medlemsavgift skickas till Skogsfåglarnas medlemsansvarige, se nedan ”Funktionsansvariga inom styrelsen”.  


Alternativa veckor  

 

Beroende på vilken tid påsken infaller har vissa medlemmar s. k rörliga veckor. Enligt den ordning som etablerats fastställer styrelsen att berörda medlemmar disponerar stugorna enligt nedan: 

 

År 2022                   

Andel med nyttjanderätt för påskveckan disponerar v 15

Andel med nyttjanderätt för veckan efter påsk disponerar v 16

Andel med nyttjanderätt v 12/14 disponerar v 12 

Andel med nyttjanderätt v 13/15 disponerar v 13 

Andel med nyttjanderätt v 14/16 disponerar v 14 

Andel med nyttjanderätt v 17/15 disponerar v 17 

För berörda medlemmar medför inbetalningsrutinen att man på inbetalnings-avin inte kan ange aktuell alternativvecka. Berörda medlemmar får alltså själv kontrollera enligt ovan vilken vecka man disponerar i sin stuga. 

 

Inflyttningstider  

Inflyttning och utflyttning sker (undantag påskveckan och veckan efter påsk) på lördagar. Styrelsen erinrar om att inflyttning i stuga inte får ske före klockan 15.00 - stugvärden ska hinna besiktiga stugorna - och avflyttning ska ske senast klockan 12.00. Vid beställd städning ska avflyttning ske senast klockan 10.00.

 

Jul/Nyår

Till följd av kalenderns utseende vill vi påpeka att innehavare av Jul/Nyårs-veckorna har tillträde till sin stuga från lördagen den 18 december 2021 till lördagen den 8  januari 2022. 

 

Funktionsansvariga inom styrelsen  

Anne von Sydow, telefon 070-631 91 73, ordförande och övergripande ansvarig (e-mail,  brfskogsfaglarna@hotmail.com)

 

Bjarne Cedersand telefon  070-223 18 46, sekreterare och ansvarar för frågor rörande stugornas invändiga maskinella utrustningar (e-mail, bcedersand@hotmail.com

 

Waldemar Sandberg, telefon 070-625 09 75, ansvarar för frågor rörande föreningens ekonomi och hemsida (e-mail, waldemar.sandberg@gmail.com). 

 

Sune Lundström, telefon 08-38 71 19, ansvarar för medlemsfrågor (e-mail, sumpen@live.se)

 

Sten Lindholm, telefon 070-579 22 00, ansvarar för frågor rörande byggnadstekniken och invändigt och utvändigt underhåll (e-mail, sten.lindholm@one.se)

 

Monica Bjurler, telefon 070-672 48 10 (e-mail  monica.bjurler@gmail.com)  och

 

Anna Ragnarsson, telefon 070-541 07 06,  (email 


arck@bredband.net)


ansvarar för frågor rörande stugornas inredning
Filip Dausch, telefon 070-264 18 18, e-mail


filip.dausch@me.com

 

Uthyrning       

Sälens Bed & Breakfast AB (e-mail, andel@visitsalen.nu via formulär ) eller via telefon 0280-22 222 erbjuder uthyrning åt andelsägare som vill ha hjälp att hyra ut sin vecka. Sälens Bed & Breakfast AB hyr även ut föreningens egna osålda veckor.

När uthyrning sker genom Sälens Bed & Breakfast AB är det viktigt att notera att de har ett försäkringsskydd mot eventuell skadegörelse av hyresgäst. Vid t ex privat uthyrning av andelsägare gäller inte hemförsäkringen och andelsägaren ansvarar själv emot föreningen för sin hyresgästs eventuella skadegörelse. 

 

Hemsidan

Föreningens hemsida på nätet är tillgänglig för alla medlemmar. Här finns aktuell information om föreningens ekonomi och årsstämma. Medlemmarna kan också skriva i gästboken eller meddela önskemål om köp, försäljning eller uthyrning av andelsveckor. Hemsidan nås via länken www.skogsfaglarna.se. Tag kontakt med webmaster Waldemar Sandberg (för adress se ovan under ”Funktionsansvariga inom styrelsen”) om du har synpunkter eller frågor om hemsidan så att vi kan göra den ännu bättre.

 

Ansvarig för vår Stugservice  

Anbudspoolen Dalarna AB har ansvaret för vår stugservice och Sälens Bed & Breakfast AB för uthyrningen. Vår stugservice-leverantör har ingen reception men kommer att finnas i vår närhet för att snabbt kunna utföra de tjänster vi kan behöva.


Anbudspoolen Dalarna AB nås via telefon 0280-21 058 (samma telefonnummer som tidigare).

Vid problem och fel når man vår stugservice via mail till fel@visitsalen.nu

Vår stugservice-leverantör kan erbjuda tjänster som städning, snöskottning, vedsäckar, sänglinne, nyckelutlämning mm via mail till tjanster@visitsalen.nu.

Stugservicens öppettider, aktuell uppgift finns på Skogsfåglarnas hemsida.

Anmälan om dålig städning, åtgärdsbehov, saknad eller trasig utrustning  

·   Anmärkning på städning vid ankomst ska anmälas till Anbudspoolen Dalarna AB på telefon 0280-21 058 eller fel@visitsalen.nu.

·    Samma gäller vid andra brister vid inflyttning som ska omedelbart eller senast kl 10.00 dagen efter ankomst anmälas till Anbudspoolen Dalarna AB, se ovan.

·    Fel som uppstår eller inventarier som går sönder ska snarast anmälas till Anbudspoolen Dalarna AB, se ovan.

·    Akuta fel och brister som upptäcks under veckan måste anmälas till Anbudspoolen Dalarna AB, se ovan.


Laddning av elbilar i Sälen

I Sälen finns flera laddningsställen för elbil. Vi hänvisar all laddning till de avsedda laddstationerna då det på grund av brandrisk är absolut förbjudet att ansluta elbil direkt till våra stugors eluttag. Vid en brandskada kan skadeståndskrav komma att riktas mot den som bryter mot denna säkerhetsföreskrift.

Städning  

Vid uthyrning gäller att medlem har ett ansvar för att hyresgästen sköter sin städning. Glöm inte att rengöra spisfläkten!

Städtjänst kan beställas hos Anbudspoolen Dalarna AB eller tjanster@visitsalen.nusenast tisdag i berörd vecka och betalas av beställaren. RUT-avdrag är möjligt att använda för andelsägare. 

I stugpärmen finns en checklista över vad som ska åtgärdas inför avresan.

 

Rökning  

Rökförbud gäller i föreningens stugor.


Sophantering

Soporna lämnas vid återvinningsstationen för hela området vid Bygelvägen. Vår gamla container har tagits bort. I fortsättningen gäller att soporna måste sorteras inför tömningen.

Matavfall läggs i papperspåsar som vanligt. Dessa påsar kan hämtas i de flesta matbutiker. Restavfall läggs i separat påse. Förpackningar av papper, plast, metall och glas ska också separeras.

Eldning och askhantering

Vid eldning i öppna spisen kan det ibland vara problem med att det ryker in vid upptändningen innan spisens rökgång blivit riktigt varm, beroende på att fläktsystemet i huset skapar ett undertryck. För att eliminera risken att det ryker in rekommenderas att man under upptändningen stänger av forceringsläget på köksfläkten och öppnar altandörren en aning tills brasan har tagit sig ordentligt och rökgången blivit varm.

Det är inte tillåtet att elda dagen innan avresa.

Det finns askhinkar i alla stugor. Vid rengöring av den öppna spisen läggs askan i askhinken som sedan töms i askcontainern vid vårt förråd vid Tjädern-vändplanen.

 

Bilmotorvärmare  

Stugorna är försedda med särskilda jordade eluttag för bilmotoruppvärmning som styrs via timer. Man ställer in planerad avresetid och inkopplingstiden styrs av aktuell utetemperatur. Uttaget förblir tillslaget 30 minuter efter inställd avresetid. Inställd avresetid är dygnsrepeterande till dess att ny avresetid anges. För tillfällig tillgång till el finns en funktion för 30 minuters tillslagstid. Uttagen är försedda med personskyddsbrytare (på undersidan).                           

OBS att det enligt försäkringsvillkoren inte är tillåtet att ansluta bilmotorvärmare eller annan utvändig elektrisk utrustning via eluttag inne i stugorna. Undvik tomgångskörning - max en minut gäller!                                                                                                               

 

Förråden

Föreningen vill påminna om att förråden inte får användas för att under året förvara personlig utrustning som t ex skidor och stavar.  Därför är det viktigt att ni tar med er den personliga utrustningen då er andelsvecka är slut.

 

Nycklar

Det ska finnas 2 nycklar i cylindern vid ankomst och vid avresa. Saknad eller borttappad nyckel ska anmälas direkt till Skogsfåglarnas medlemsansvarige, se ovan ”Funktionsansvariga inom styrelsen”. Att ersätta en nyckel kostar 500 kr för både andelsägare och hyresgäst. 

 

Erbjudande till våra medlemmar

Föreningen har ett antal sommar- och höstveckor lediga i Skogsfåglarna och sommaren och hösten är en mycket vacker tid i Sälen. Därför vill styrelsen ge våra medlemmar en möjlighet att köpa en sommar- eller höstvecka till ett oslagbart lågt pris. Medlemspriset för att köpa en vecka v 17-26 och v 33-50 är 4000 sek och för v 27-32 är priset 5000 sek.

 

Försäljning/köp av andelsveckor 

För närmare information kontakta Skogsfåglarnas medlemsansvarige, se ovan

”Funktionsansvariga inom styrelsen”. 

 

Årsstämma 2022 

Föreningens årsstämma 2022 äger rum i Stockholm torsdagen den 19 maj 2022. Särskild kallelse till årsstämman med närmare plats och klockslag kommer att skickas till medlemmarna. 

 

Händelser under 2021

För att spara energi och reducera uppvärmningskostnaden finns luftvärmepumpar i samtliga stugor. Värmepumparna styrs av en fjärrkontroll som är inställd för optimal funktion i respektive stuga. Inställningarna ska normalt inte behöva ändras.


Taken har setts över med byte av trasiga takpannor. 

 

Planerat byte av matbord och stolar har påbörjats i några hus. Nya pallar har nu anskaffats till samtliga hus.


Plan har tagits fram för att staga upp taknockar och altaner på ytterligare ett antal hus. 


Inventarielista över köksutrustning med minsta planerade antal av respektive artikel återinförs i stugpärmarna.                                                                                                    

För övrigt gäller normalt den policyn att inventarier byts successivt när de fallerar. 

Med tillönskan om ett trivsamt SÄLEN-år 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKOGSFÅGLARNA/ Styrelsen