Informationsbrev inför 2023

Till medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna  INFORMATIONSBREV INFÖR ÅR 2023 

Stockholm i december 2022  

 


Veckoavgifter 2023 


Kostnader för drift och underhåll och framför allt energipriserna har stigit mycket kraftigt under året. Därför har styrelsen beslutat att veckoavgifterna kommer att höjas med 450 sek/vecka för samtliga för 2023. Inriktningen för styrelsens arbete under 2023 kommer till stor del att vara att vidtaga åtgärder för att sänka elkostnaderna.


Husen med sin ålder får ökade drift- och underhållsbehov. Detta kommer att medföra ökade kostnader vilket inte enbart kan täckas av veckoavgifterna. Upplägget med nuvarande veckoavgifter täcker knappt driftkostnaderna och ger inget utrymme för större underhåll och nyinvesteringar. Styrelsen kommer att se över förutsättningarna att ta lån för att täcka dessa behov eller undersöka andra möjliga alternativ. Idag har Skogsfåglarna inga lån.


Inbetalningsrutiner för veckoavgift och medlemsavgift

 

Föreningen har uppdragit till SBC, Sveriges Bostadsrätts Centrum, att sköta arbetet med föreningens ekonomiska förvaltning.

 

Kommande veckoavgifter för jul-nyår 2022 och hela år 2023 samt medlemsavgifter kommer att av SBC aviseras medlemmarna på en enda avi under december 2022 med förfallodag 30 december 2022. Vid försenad inbetalning efter förfallodag debiteras kostnader förorsakade av dröjsmålet. Om medlem av någon anledning inte får inbetalningsavin kan uppgifterna för inbetalning hämtas från ”Mitt SBC” efter inloggning till, www.sbc.se. Inloggningsuppgifter framgår av information på senaste betalningsavin. Tag kontakt med kundtjanst@sbc.se om ni önskar en kopia av fakturauppgifterna via mail. För betalning från utlandet kan Skogsfåglarnas IBAN-kontonummer SE42 6000 0000 0006 7765 0418, HANDSESS användas.


Ni kan också välja att betala med autogiro eller med e-faktura. Den som är ansluten till KIVRA får betalningsavin automatiskt.

 

Ny adress för medlemsavgifter

 

Uppgift om ny adress för medlemsavgift skickas till Skogsfåglarnas medlemsansvarige, se nedan ”Funktionsansvariga inom styrelsen”.  

 

Alternativa veckor

 

Beroende på vilken tid påsken infaller har vissa medlemmar s. k rörliga veckor. Enligt den ordning som etablerats fastställer styrelsen att berörda medlemmar disponerar stugorna enligt nedan:  

 

År 2023  

Andel med nyttjanderätt för påskveckan disponerar v 14               

Andel med nyttjanderätt för veckan efter påsk disponerar v 15                 

Andel med nyttjanderätt v 12/14 disponerar v 12               

Andel med nyttjanderätt v 13/15 disponerar v 13                

Andel med nyttjanderätt v 14/16 disponerar v 16               

Andel med nyttjanderätt v 17/15 disponerar v 17  


För berörda medlemmar medför inbetalningsrutinen att man på inbetalnings-avin inte kan ange aktuell alternativvecka. Berörda medlemmar får alltså själv kontrollera enligt ovan vilken vecka man disponerar i sin stuga.  

 

Inflyttningstider  


Styrelsen erinrar om att inflyttning i stuga inte får ske före klockan 15.00. Stugvärden ska hinna besiktiga stugorna och avflyttning ska ske senast klockan 12.00. Vid beställd städning ska avflyttning ske senast klockan 10.00. 

 

Jul/Nyår

 

Till följd av kalenderns utseende vill vi påpeka att innehavare av Jul/Nyårs-veckorna har tillträde till sin stuga från lördagen den 17 december 2022 till lördagen den 7 januari   2023.  

 

Funktionsansvariga inom styrelsen

 

Anne von Sydow, telefon 070-631 91 73, ordförande, övergripande ansvarig och ansvarig för föreningens ekonomi (e-mail  brfskogsfaglarna@hotmail.com

 

Bjarne Cedersand telefon 070-223 18 46, sekreterare (e-mail bcedersand@hotmail.com)  


Sten Lindholm, telefon 070-579 22 00, ansvarar för frågor rörande byggnadstekniken och invändigt och utvändigt underhåll (e-mail sten.lindholm@one.se

 

Anna Ragnarsson, telefon 070-541 07 06, ansvarar för frågor rörande stugornas inredning (e-mail arck@bredband.net)  


Filip Dausch, telefon 070-264 18 18, medlemsansvarig (e-mail filip.dausch@me.com)


Uthyrning

       

Sälens Bed & Breakfast AB (e-mail, andel@visitsalen.nu via formulär ) eller via telefon 0280-22 222 erbjuder uthyrning åt andelsägare som vill ha hjälp att hyra ut sin vecka. Sälens Bed & Breakfast AB hyr även ut föreningens egna osålda veckor. 

  

När uthyrning sker genom Sälens Bed & Breakfast AB är det viktigt att notera att de har ett försäkringsskydd mot eventuell skadegörelse av hyresgäst. Vid t ex privat uthyrning av andelsägare gäller inte hemförsäkringen och andelsägaren ansvarar själv emot föreningen för sin hyresgästs eventuella skadegörelse.  

 

Hemsidan

 

Föreningens hemsida på nätet är tillgänglig för alla medlemmar. Här finns aktuell information om föreningens ekonomi och årsstämma. Medlemmarna kan också skriva i gästboken eller meddela önskemål om köp, försäljning eller uthyrning av andelsveckor. Hemsidan nås via länken www.skogsfaglarna.se. Maila brfskogsfaglarna@hotmail.com om du har synpunkter eller frågor om hemsidan så att vi kan göra den ännu bättre. 

 

Ansvarig för vår Stugservice

               

Anbudspoolen Dalarna AB har ansvaret för vår stugservice och Sälens Bed & Breakfast AB för uthyrningen. Vår stugservice-leverantör har ingen reception men kommer att finnas i vår närhet för att snabbt kunna utföra de tjänster vi kan behöva.  Anbudspoolen Dalarna AB nås via telefon 0280-21 058 (samma telefonnummer som tidigare).

Vid problem och fel når man vår stugservice via mail till fel@visitsalen.nu 

Vår stugservice-leverantör kan erbjuda tjänster som städning, snöskottning, vedsäckar, sänglinne, nyckelutlämning mm via mail till tjanster@visitsalen.nu

Stugservicens öppettider, aktuell uppgift finns på Skogsfåglarnas hemsida. 

 

Anmälan om dålig städning, åtgärdsbehov, saknad eller trasig utrustning

 

  • Anmärkning på städning vid ankomst ska anmälas till Anbudspoolen Dalarna AB på telefon 0280-21 058 eller fel@visitsalen.nu
  • Samma gäller vid andra brister vid inflyttning som ska omedelbart eller senast kl 10.00 dagen efter ankomst anmälas till Anbudspoolen Dalarna AB, se ovan.
  • Fel som uppstår eller inventarier som går sönder ska snarast anmälas till Anbudspoolen Dalarna AB, se ovan.
  • Akuta fel och brister som upptäcks under veckan måste anmälas till Anbudspoolen Dalarna AB, se ovan.

  

Städning


Vid uthyrning gäller att medlem har ett ansvar för att hyresgästen sköter sin städning. Glöm inte att rengöra spisfläkten!                                                               Städtjänst kan beställas hos Anbudspoolen Dalarna AB eller tjanster@visitsalen.nu senast tisdag i berörd vecka och betalas av beställaren. RUT-avdrag är möjligt att använda för andelsägare.  

I stugpärmen finns en checklista över vad som ska åtgärdas inför avresan.


Energiförbrukningen


Elförbrukningen i stugorna är mycket hög och vår absolut största utgiftspost. Denna utgiftspost kommer att stiga mycket kraftigt och därför uppmanar vi medlemmarna att ”inte slösa” vid användandet av torkskåp och bastu genom att ha dem på längre än nödvändigt. Vi kommer under året att utreda nya lösningar för att effektivisera stugornas ventilation/värme för att minska elförbrukningen vilket dock innebär nyinvesteringar som i sin tur leder till ökade årliga kostnader.

 

Rökning  


Rökförbud gäller i föreningens stugor. 


Sophantering


Soporna lämnas vid återvinningsstationen för hela området vid Bygelvägen. Nu gäller att soporna måste sorteras inför tömningen. 

Matavfall läggs i papperspåsar som vanligt. Dessa påsar kan hämtas i de flesta matbutiker.   

Restavfall läggs i separat påse. Förpackningar av papper, plast, metall och glas ska också separeras. Om det är något problem vid återvinningsstationen finns där uppgift om vart man kan ringa för att få problemet åtgärdat.


Eldning och askhantering

 

Vid eldning i öppna spisen kan det ibland vara problem med att det ryker in vid upptändningen innan spisens rökgång blivit riktigt varm, beroende på att fläktsystemet i huset skapar ett undertryck. För att eliminera risken att det ryker in rekommenderas att man under upptändningen stänger av forceringsläget på köksfläkten och öppnar altandörren en aning tills brasan har tagit sig ordentligt och rökgången blivit varm. 

Det är inte tillåtet att elda dagen innan avresa.

Det finns askhinkar i alla stugor. Vid rengöring av den öppna spisen läggs askan i askhinken som sedan töms i askcontainern vid återvinningsstationen vid Bygelvägen. 

  

Bilmotorvärmare

 

De motorvärmaruttag som funnits har av elbesparingsskäl tagits bort. Det är absolut förbjudet att ladda elbilar eller ansluta motorvärmare med sladd genom fönster. (brandförsäkringsvillkor).  


Förråden


Föreningen vill påminna om att förråden inte får användas för att under året förvara personlig utrustning som t ex skidor och stavar.  Därför är det viktigt att ni tar med er den personliga utrustningen då er andelsvecka är slut. Styrelsen förbehåller sig rätten att bortforsla eventuell kvarlämnad utrustning. 

 

Nycklar 


Det ska finnas 2 nycklar i cylindern vid ankomst och vid avresa. Saknad eller borttappad nyckel ska anmälas direkt till Skogsfåglarnas medlemsansvarige, se ovan ”Funktionsansvariga inom styrelsen”. Att ersätta en nyckel kostar 500 kr för både andelsägare och hyresgäst.  

 

Årsstämma 2023

 

Föreningens årsstämma 2023 äger rum i Stockholm onsdagen den 31 maj 2023. Särskild kallelse till årsstämman med närmare plats och klockslag kommer att skickas till medlemmarna.  

 

Händelser under 2022

 

För att spara energi och reducera uppvärmningskostnaden finns luftvärmepumpar i samtliga stugor. Värmepumparna styrs av en fjärrkontroll som används för att ändra innetemperaturen vid behov. Ytterligare åtgärder har dessutom vidtagits för att sänka elförbrukningen. Kostnadsutvecklingen på el gör att elförbrukningen måste reduceras mycket kraftigt! Om dessa åtgärder inte lyckas kommer det att bli allvarliga problem för föreningen i framtiden.   

Taken har setts över med bland annat byte av trasiga takpannor. Reparation av takläckage har gjorts i vissa hus. Planerat byte av matbord och stolar har fortsatt under året.  Inventarielista över köksutrustning med minsta planerade antal av respektive artikel återinförs i stugpärmarna.

               

Vid årsmötet lämnade Waldemar Sandberg, Sune Lundström och Monica Bjurler styrelsen efter många års insatser. Tyvärr fanns inga nya kandidater beredda att ta deras platser, vilket innebär att styrelsen inklusive suppleant nu består av 5 personer mot tidigare 8. Till årsmötet 2023 måste styrelsen förstärkas med nya medlemmar.Med tillönskan om ett trivsamt SÄLEN-år  

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKOGSFÅGLARNA/ Styrelsen