Ekonomi

Brf Skogsfåglarna

UNDERHÅLLSPLAN 2022

Långsiktiga behov:

Under det senaste året har vi haft några problem som har åtgärdats, men vi håller löpande kontroll av taken. Vår uppfattning är att en kommande omläggning av taken måste under året aktualiseras och under 2022 planläggas, budgeteras och tidsättas. 

Målning av Tjädern-stugorna.    

Målning av Tjädern-stugorna har funnits med på underhållsplanen i flera år men prioriterats ner p g a andra mer prioriterade åtgärder.

Byte av heltäckningsmattor.                                              

Önskemål om byte av heltäckningsmattor har framförts men eftersom det är en dyrbar åtgärd har den åtgärden prioriterats ner.

Energiåtervinning 

Vårt nuvarande ventilationssystem saknar värmeåtervinning. Pga mycket ökande energikostnader måste vi analysera möjligheterna att i en framtid byta till ett ventilationssystem med mycket hög grad av värmeåtervinning och med  nya/förhöjda ventilationsskorstenar med snöskydd på taken för att undvika läckage.

Övrigt

Åtgärdande av taknedhäng, (nya stolpar och altantrall), på några Tjädern-stugor måste hållas under uppsikt. 

2022-01-14

Budget 2022 (1 000 kr)

Årsavgifter                            1 865

Övriga intäkter                          50

INTÄKTER                            1 915

Fastighetskostnader                 353

Reparationer                            200

Periodiskt underhåll                  200 

Taxebundna kostnader              570

Övriga driftskostnader              155 

Fastighetsskatt                         170

Övriga förvaltnings och 

 rörelsekostnader                      122 

Personalkostnader                     233 

Avskrivningar                            105 

KOSTNADER                          2 108

RESULTAT                               - 193