Föreningsstämman 2023 

Protokoll och kallelse

   

Protokoll från Föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna på, Klara Östra Kyrkogata 1 Stockholm den 31 maj 2023.

Bilaga– BRF Skogsfåglarna, Föreningsstämman 2023-05-31, Närvarolista/Röstlängd ( finns hos ordförande pga GDPR)


(Punkt 10 och 18 har fallit bort i kallelsen och utgått då de saknar innehåll.)


 1. Föreningens ordförande Anne von Sydow hälsade alla välkomna till föreningsstämman, lät de närvarande styrelsemedlemmarna, medlemmarna presentera sig och förklarade stämman öppnad.           
 2. Stämman valde enhälligt Johan Söderberg till stämmoordförande.
 3. Stämman utsåg Filip Dausch till protokollförare.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Mats Nyström och Jan Knutsen valdes till justerare och rösträknare.
 6. Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut 2-6 veckor innan stämman och denna gång skickades den ut 4 veckor innan mötet av SBC.          Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.
 7. Röstlängd över de närvarande upprättades. 9 st av föreningens 20 st andelsstugor representeras av 10 st medlemmar varav 2 st via fullmakt.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. Anne berättade kort om läget och årsredovisningen. Anna Ragnarsson höll en kort dragning om underhållsplan som bör falla på plats inom kort. Denna skall då vara kopplad till en ekonomisk plan. Stämman godkände årsredovisningen.        
 9. En summering av revisionsberättelsen lästes upp av Mats Nyström. Hela revisionsberättelsen finns i årsredovisningen som funnits tillgänglig på SBC portalensamt på begäran hos styrelsen. Det fanns inga anmärkningar och revisorerna förordade att styrelsen beviljas ansvars               
 10. Saknar innehåll, se kommentar i rubriken.  
 11. Stämman fastställde och godkände resultat- och balansräkning.
 12. Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.                             
 13. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 14. På förslag från stämman beslutades att arvodet till styrelsen bibehålls med 1,5 Detta belopp delas därefter upp internt inom styrelsen. Arvodet till internrevisorn Mats Nyström förblir 2 500 sek.
 15. Stämman beslutade att styrelsen under kommande period kommer att vara 5 styrelseledamöter och 1 suppleant.
 16. Stämman beslutade att omvälja Anne von Sydow, Anna Ragnarsson och Filip Dausch till ordinarie styrelsemedlemmar. Stämman beslutade även att välja in Jan Knutsen och Peter Hedvall till ordinarie styrelsemedlemmar. Andrea Sundstrand valdes in som suppleant.
 17. Stämman beslutade att välja Tobias Wiklund som externrevisor, omval av Mats Nyström som internrevisor och omval av Camilla Graf Morin som revisorssuppleant.
 18. Saknar innehåll, se kommentar i rubriken.
 19. Stämman lyckades inte finna villiga att ingå i valberedningen, varför denna funktion förblir obesatt. Ett problem för denna förening är att medlemmarna inte känner varandra och är utspridda över landet.
 20. Inga övriga ärenden i stadgeenlig ordning har inkommit.
 21. Johan Söderberg avslutade stämman och tackade å medlemmarnas vägnar för styrelsens ytterst professionellt utförda uppdrag. Detta har alla medlemmar stor glädje av.  


                     

Vid protokollet:               Filip Dausch        


Stämmoordförande:      Johan Söderberg


Justeras:                       Jan Knutsen


                                      Mats Nyström

                                       


Ett inscannat påskrivet protokoll av föreningsstämman kommer laddas upp på SBC Portalen så fort postgången har gått runt hela vägen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kallelse till föreningsstämma

OBS Punkt 10 och 18 är utan innehåll på den utskickade versionen vilket kommer att noteras i stämmoprotokollet.


 

 

 

Datum och tid:Onsdag den 31 maj 2023 kl. 18:30


Lokal:Klara Östra Kyrkogata 1, hörnan Vattugatan

 

 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. -
 11. Beslut om fastställande av resultat - och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleant
 18. -
 19. Val av valberedning
 20. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden
 21. Avslutande

 

 

Årsredovisningen för 2022 kan hämtas på http://hemma.sbc.se/kundprotal/login eller rekvireras från styrelsen (brfskogsfaglarna@hotmail.com) ange e-postadress. Styrelsen kommer att bjuda på lättare förtäring och vill därför att ni anmäler till styrelsen senast den 24/5 om ni kommer på stämman (brfskogsfaglarna@hotmail.com).

 

 

Huddinge den 26 april 2023

 

 

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna